Hier bent u: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sammy’s Zwemschool

 

Artikel 1: Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sammy’s Zwemschool en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders/verzorger van een kind, nader te noemen de opdrachtgever dan wel ouder/verzorg dan wel kind. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vestigingen van Sammy’s Zwemschool, namelijk Spijkenisse en Albrandswaard. 

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing dien deze door Sammy’s Zwemschool uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk zijn aanvaard. 

1.4. Eerder gedateerde algemene voorwaarden vervallen met de publicatie van deze algemene voorwaarden in mei 2022. Op overeenkomsten voor mei 2022 zijn de oude algemene voorwaarden van toepassing, deze kunt u vrijblijvend opvragen bij Sammy’s Zwemschool.

1.5. Sammy’s Zwemschool behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waardoor deze wijzigingen van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Sammy’s Zwemschool en een opdrachtgever vanaf mei 2022. 

1.6. De activiteiten van Sammy’s Zwemschool zijn: 

A. Het geven van zwemles aan volwassenen en kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid, voorzien van het zilveren zegeltje op het diploma. 

B.Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen. 

 

Artikel 2 – Inschrijving en betaling

 

2.1. Een aanmelding wordt verwerkt na betaling van het inschrijfgeld. De hoogte hiervan staat vermeld op de website. Inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekening NL 38 ABNA 08 31 43 73 16 t.n.v. Sammy’s Zwemschool o.v.v. de naam van de opdrachtgever. Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt de opdrachtgever een bevestiging. 

2.2. Voor alle doelgroepen is een inschrijving verplicht. 

2.3. Indien de opdrachtgever na betaling van het inschrijfgeld besluit om de overeenkomst te beëindigen binnen en na veertien dagen na betaling, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

2.4. Alle betalingen worden middels automatische incasso geïncasseerd, met uitzondering van het inschrijfgeld. De opdrachtgever machtigt Sammy’s Zwemschool middels een ‘machtiging tot automatische incasso’ bij de inschrijving. De machtiging tot automatische incasso behoort in het bezit te zijn van Sammy’s Zwemschool voor of tijdens de eerste lesdag. 

 

2.5. Indien is deelgenomen aan de eerste lesdag zonder dat daarbij een incassoformulier is aangeleverd, is Sammy’s Zwemschool bevoegd om de eerste maandelijkse periode in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 

2.6. Lesgeld wordt maandelijks en vooraf geïncasseerd. 

2.7. Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u binnen 14 dagen een herinnering. Indien de factuur onbetaald blijft is Sammy’s Zwemschool gerechtigd om aanvullende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, bestaande uit wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Sammy’s Zwemschool behoudt zich het recht voor om derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. 

2.8. Kosten voor afzwemmen moet de opdrachtgever betalen door middel van een overboeking voor de aanvang van het diplomazwemmen. Indien de kosten voor afzwemmen niet zijn voldaan voor de datum van het afzwemmen, staat het Sammy’s Zwemschool vrij om de afzwemmer uit te sluiten van deelname. 

2.9. Bij een betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen en (afsluitende) examens. 

2.10. Sammy’s Zwemschool indexeert jaarlijks op 1 januari de tarieven voor alle activiteiten, alsmede het inschrijfgeld en eventuele andere tarieven. 

Artikel 3 – Verzuim

3.1. Bij incidenteel verzuim, zoals griep, vakanties en verjaarden e.d., ontvangt de opdrachtgever geen lesgeld retour. 

3.2. Indien sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient de opdrachtgever een doktersverklaring te overleggen. Alleen dan zal verrekening van het lesgeld plaats kunnen vinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen. 

Artikel 4 – Opzegging

 

4.1. Sammy’s Zwemschool gaat ervan uit dat een zwemmer zwemt voor het volledige lespakket van de te volgen leerlijn. Tussentijds opzeggen is mogelijk tegen het einde van het lespakket en dient schriftelijk te geschieden met minimale inachtneming van één maand opzegtermijn. Schriftelijke opzeggingen kunnen alleen tegen de laatste dag van de maand plaatsvinden. 

4.2. Indien een lespakket is opgezegd, staat het Sammy’s Zwemschool vrij om zwemmers uit te sluiten van deelname aan oefenzwemmen. 

 

Artikel 5 – Afzwemmen, oefenzwemmen en wenzwemmen

 

5.1. Afzwemmen, oefenzwemmen en wenzwemmen, vindt plaats in een daarvoor geschikt zwembad wat voldoet aan de gestelde eisen. 

5.2. Lessen worden verzorgd in een daarvoor door de overheid goedgekeurd zwembad. 

5.3. De locatie van afzwemmen kan afwijken van de locatie waar de lessen worden verzorgd indien dit naar mening van Sammy’s Zwemschool nodig is. 

5.4. Afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nationale Raad Zwemveiligheid. 

5.5. Oefenzwemmen vindt één of twee weken voor de datum van het afzwemmen plaats. Aanwezigheid bij het oefenzwemmen is een voorwaarde welke vervuld moet worden om te mogen afzwemmen. 

Artikel 6 – Veiligheid en huisregels

6.1. In het kader van de veiligheid dienen de huisregels van de betreffende locatie opgevolgd te worden. De huisregels zijn te vinden op de website en aangebracht op een centrale plaats op de les locatie. De huisregels ontvangt de opdrachtgever ook per e-mail bij inschrijving. 

6.2. Na het einde van de zwemles begeleidt een instructeur de leskinderen naar de waterkant, vanaf dat moment zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het kind in- en buiten de zwemaccomodatie. Tevens zijn de ouders/verzorgers ook verantwoordelijk voor de veiligheid van eventuele andere kinderen die zij meenemen gedurende de gehele periode van aanwezigheid in het zwembad. 

6.3. Sammy’s Zwemschool spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te verzorgen. 

6.4. De aanwijzingen van (medewerkers van) Sammy’s Zwemschool dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

6.5. De zweminstructeur bepaalt per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van een ouder/verzorger in de zwemzaal gewenst is. De inschrijvende en/of begeleidende ouder/verzorger alsmede een leskind dienen de aanwijzingen van dienstdoend personeel te alle tijden op te volgen. Zij dienen zich tevens te houden aan de aangegeven geboden en verboden. 

6.6. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen vermeld is in dit artikel, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de zwemles zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld. 

6.7. Bezoekers met een geestelijke en/of lichamelijke handicap of functiebeperking welke gevolgen ten aanzien van de veiligheid met zich mee kan brengen, dienen dit vooraf bij Sammy’s Zwemschool te melden. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van een zwemmer dienen bij inschrijving te worden vermeld. Alleen dan kan Sammy’s Zwemschool rekening houden met deze zaken. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

7.1. Sammy’s Zwemschool sluit aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade welke een ouder/verzorger/kind lijdt gedurende de deelname aan een door Sammy’s Zwemschool verrichte activiteit, tenzij sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Sammy’s Zwemschool. 

7.2. De totale aansprakelijkheid van Sammy’s Zwemschool, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Sammy’s Zwemschool verzekerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Sammy’s Zwemschool voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. 

7.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Sammy’s Zwemschool bij aansprakelijkheid niet tot uitkering overgaat, dan is Sammy’s Zwemschool nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de overeenkomst verschuldigde contributie gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

7.4. Sammy’s Zwemschool is niet aansprakelijk voor schade geleden door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken of schade die het gevolg zou zijn van het staken van sportactiviteiten of evenementen of die het gevolg zijn van het verbieden van bepaalde sportactiviteiten of evenementen door Sammy’s Zwemschool. 

7.5. Indien door overmacht (bijv. bij ziekte, brand, sluiting of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Sammy’s Zwemschool daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

7.6. Sammy’s Zwemschool is niet aansprakelijk voor geleden schade ontstaan door het niet melden van lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s voordat een activiteit aanvangt. 

7.7. Een ouder/verzorger of kind is jegens Sammy’s Zwemschool aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn/haar toedoen wordt veroorzaakt. 

7.8. Sammy’s Zwemschool is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van ouders/verzorgers en/of kind lijden in de leslocatie voor en/of tijdens en na de zwemlessen en/of activiteiten en is niet aansprakelijk voor schade die voorgenoemde personen ondervinden tijdens de reis van en naar de zwemlocatie. 

7.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, per aangetekend schrijven kenbaar maken aan Sammy’s Zwemschool. 

 

 

Artikel 8 – Privacybescherming

 

8.1. Persoonsgegevens worden door Sammy’s Zwemschool alleen gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten van de zwemmer. Privacy gevoelige informatie wordt niet met derden gedeeld. 

8.2. Tijdens de zwemlessen of andere activiteiten kan het voorkomen dat er foto’s en/of video’s in welke vorm dan ook worden gemaakt van de zwemmers. Deze gegevens worden slechts gebruikt ter publicatie op de website, Facebook pagina of het illustreren van publicaties en worden slechts gebruikt na de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon. Bij bezwaren kunt u dit te allen tijde schriftelijk aangeven. 

Artikel 9 – Overige bepalingen 

9.1. Lessen worden gedurende het jaar volgens het reguliere rooster gegeven, deze staat vermeld op de website. Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs, is er een aangepast zwemrooster, deze kunt u vinden op de website. Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen lesgegeven, de date hiervan vindt u op de website. Indien een les niet plaatsvindt in verband met feestdagen en/of zomer- en/of kersvakantie, bestaat geen recht op een inhaalles tijdens in overleg met Sammy’s Zwemschool anders wordt bepaald. Evenmin bestaat recht op restitutie van lesgeld van lessen die op deze dagen vielen.

9.2. Uitsluiting van deelname aan lessen en/of activiteiten kan plaatsvinden indien sprake is van één van de navolgende punten: 

 

  • indien zwemmer structureel te laat aan het bad klaar staat voor aanvang van de les en/of activiteit; 
  • indien gedrag wordt geuit dat de les aan de overige deelnemers belemmerd of een gevaar oplevert voor de veiligheid van de deelnemers en/of (medewerkers van) Sammy’s Zwemschool; 
  • indien de huisregels en/of de aanwijzingen en/of instructies van (de medewerkers van) Sammy’s Zwemschool niet worden opgevolgd; 
  • indien (herhaaldelijk) sprake is van niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie. 

 

1.      Restitutie van gelden is niet mogelijk, ook niet indien sprake is van afzwemmen voor het einde van een maandelijkse periode. 

2.      Bij uitsluiting van deelname bestaat geen recht op teruggave van reeds betaalde contributie. 

9.5 Indien deelname aan een les tijdig wordt afgemeld, dan kan deze worden ingehaald op een later moment of een andere locatie na overleg met Sammy’s Zwemschool. Op jaarbasis kunnen maximaal tien lessen worden ingehaald. 

 

Artikel 10 – Geschillen

10.1 Alle geschillen tussen Sammy’s Zwemschool en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 

10.2. Alle geschillen tussen Sammy’s Zwemschool en opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de hoofdvestiging van Sammy’s Zwemschool is gevestigd, zijnde Oostvoorne.

Artikel 11 – Slotbepalingen

11.1 In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledige kracht behouden en zullen Sammy’s Zwemschool en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de algemene voorwaarden in acht worden genomen. 

11.2 Door aanmelding en/of de betaling van het inschrijfgeld en/of het volgen van de eerste zwemles, verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaard. 

Sammy's Zwemschool

Troubadour 13

3233 RH  Oostvoorne

E:  info.zwemles@sammyszwemschool.nl

KvK 60631090

 

 

 

 

 

 Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse