Hier bent u: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Sammy’s Zwemschool - versie d.d. 1 Januari 2018

1) Algemeen

a) Deze door Sammy’s Zwemschool opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vestigingen van Sammy’s Zwemschool.

b) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sammy’s Zwemschool en opdrachtgever, al dan niet zijnde de ouders van een kind, nader te noemen u, gesloten overeenkomsten.

c) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien door Sammy’s Zwemschool deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig wordt aanvaard.

d) Eerder gedateerde algemene voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

 

2) Activiteiten

a) Het geven van zwemles aan kinderen met als doel het behalen van het zwemdiploma zoals deze wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid, voorzien van het zilveren zegeltje op de diploma.

b) Het stimuleren en onderrichten van watergebonden activiteiten voor verschillende uiteenlopende doelgroepen.

 

3) Inschrijven

a) Er dient voor alle doelgroepen te worden ingeschreven.

b) De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website www.sammyszwemschool.nl.

c) Er is ingeschreven op het moment dat het inschrijfgeld op het rekeningnummer van de betreffende Sammy’s Zwemschool is bijgeschreven.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Geen teruggave bij reeds betaald inschrijfgeld.

4) Lesrooster

a) Gedurende het jaar worden alle lessen gegeven volgens het reguliere rooster. Het actuele rooster staat vermeld op de website www.sammyszwemschool.nl.

b) Tijdens de landelijk ingestelde zomervakantie voor het basisonderwijs, is er een aangepast zomerrooster. Voor de inhoud van het zomerrooster kunt u terecht op de website www.sammyszwemschool.nl. Het rooster komt online na melding via een email dat er kan worden gereserveerd.

c) Tijdens bepaalde christelijke en landelijke feestdagen wordt er geen lesgegeven.

De betreffende data staan vermeld op de website www.sammyszwemschool.nl

d) U heeft geen recht op een inhaalles bij feestdagen en bij de zomer- en kerstvakantie. Inhaallessen zijn een privilege.

 

5) Ziekte of afwezigheid

a) Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid of om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.

b) Indien er sprake is van langdurige afwezigheid door ziekte, dient u een doktersverklaring te overleggen Alleen dan zal er verrekening van het lesgeld plaatsvinden. De gereserveerde lesplaats kan dan komen te vervallen.

 

6) Zwemlocaties

a) Er wordt lesgegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.

b) Het afzwemmen, oefenzwemmen en wenzwemmen vindt plaats in een daarvoor wettelijk geschikt 25-meterbassin.

7) Aanwezigheid ouder/ verzorger

a) De zweminstructeur/-ice bepaalt per individueel geval of het beter is voor een kind of de aanwezigheid van de ouder/ verzorger in de zwemzaal gewenst is.

b) De aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice dienen ten allen tijden te worden opgevolgd.

8) Afzwemmen en oefenzwemmen

a) Het afzwemmen geschiedt conform de normen van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

b) Het oefenzwemmen vindt één of twee weken voor het afzwemmen plaats. Aanwezigheid hierbij is een voorwaarde om te mogen afzwemmen.

 

9) Betaling

a) Met uitzondering van het inschrijfgeld worden alle betalingen middels automatisch incasso geïncasseerd. Hiertoe dient u Sammy’s Zwemschool middels een ‘machtiging tot automatisch incasso’ te machtigen.

b) Het formulier automatisch incasso dient u in te leveren voor of tijdens de eerste les.

c) Nadat de eerste les is gevolgd en zonder dat daarbij een incassoformulier is ingeleverd, is Sammy’s Zwemschool toch bevoegd om voor de eerste maandelijkse periode het lesgeld te incasseren.

d) Het lesgeld wordt maandelijks en achteraf geïncasseerd.

e) De kosten voor het afzwemmen moet u zelf op onze rekening storten voor aanvang van het diplomazwemmen.

f) Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u na 14 dagen een herinnering. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

g) Wanneer u de afgegeven ‘machtiging tot automatisch incasso’ wilt intrekken, dient dit schriftelijk te gebeuren.

h) De terugboeking termijn voor een reeds afgeschreven automatische incasso is wettelijk bepaald.

i) Eenmalige incasso’s kunnen niet worden ingetrokken.

j) De tarieven voor alle activiteiten worden jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schoolseizoen herzien.

k) Bij uitblijvende betaling zal Sammy’s Zwemschool de vordering ter incasso uit handen geven. U bent in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Sammy's Zwemschool geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

10) Opzegging
a) Opzegging dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren. 

b) Alleen de eerste dag van de maand of laatste dag van de maand kan de opzegging plaats vinden.

c) De opzegtermijn bedraagt ten minste een maand.

c) Tijdens het opzegtermijn mag er niet deel worden genomen aan het oefenzwemmen.

 

11) Uitsluiting

a) Uitsluiting van deelname aan de lessen kan plaatsvinden indien aan één van de volgende regels niet wordt voldaan:

- indien er structureel te laat aan het bad klaar wordt gestaan voor de les;

- indien uw gedrag het lesgeven aan de overige kinderen/ deelnemers belemmerd;

- indien de aanwijzingen van de zweminstructeur/-ice structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.

b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum op de rekening van Sammy’s Zwemschool zijn bijgeschreven.

 

12) Veiligheid

a) Sammy’s Zwemschool spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voor te bereiden en te geven.

b) Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij inschrijving te worden vermeld.

Alleen dan kan de zweminstructeur/-ice bij het lesgeven rekening houden met deze zaken. Sammy's Zwemschool is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

c) In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website www.sammyszwemschool.nl en aangebracht op een centrale plaats in de leslocaties. Ook ontvangt u deze per email bij inschrijving.

 

13) Aansprakelijkheid
a) Indien er door overmacht (bijv. bij ziekte, brand, sluiting of schade aan gebouwen) geen lessen kunnen worden gegeven op (één van) de leslocaties, kan Sammy’s Zwemschool daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

b) De totale aansprakelijkheid van Sammy’s Zwemschool, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Sammy’s Zwemschool verzekerde bedrag.

c) Iedere aansprakelijkheid van Sammy’s Zwemschool voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

d) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Sammy's Zwemschool meldt.

 

14) Restitutie gelden

a) Bij het afzwemmen vóór het einde van een maandelijkse periode vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde lesgelden.

b) Bij uitsluiting van deelname aan de lessen heeft u geen recht op teruggave van reeds betaald lesgeld.

c) Bij het door overmacht geen doorgang vinden van lessen als gevolg van het onbruikbaar zijn van (één van) de leslocaties, vindt er van de lopende maandelijkse periode geen restitutie van het lesgeld plaatst.

d) Er vindt nimmer restitutie van gelden plaats.  

 

15) Privacybescherming

a) Persoonsgegevens worden door Sammy’s Zwemschool alleen gebruikt voor de hiervoor omschreven werkzaamheden.

 

16) Geschillen
a) Alle geschillen tussen Sammy’s Zwemschool en u worden beheerst door Nederlands recht.

b) Alle geschillen tussen Sammy’s Zwemschool en u worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Gebruiker gevestigd is.

17) Slotbepalingen
a) Door de betaling van het inschrijfgeld, verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.


Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse